Hoofd afdeling Strategie, Arbeidsmarkt, Stelsels & regelingen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Den Haag
32 - 36
€ 5.810 - € 8.163
Universitair Master
1 jaar
23-09-2022
03-10-2022nog 3 dagen

Functieomschrijving

De opgave
Ben jij op zoek naar die leuke plek, waar je echt impact kan hebben op het arbeidsmarktbeleid, boeiende puzzels voor je kiezen krijgt, en je leiding kan geven aan een team ambitieuze adviseurs? We zoeken een analytisch en politiek vaardig afdelingshoofd voor de afdeling Strategie, Arbeidsmarkt en Stelsels & regelingen, binnen de directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden (ASEA). De afdeling is verantwoordelijk voor het vanuit een economische invalshoek meewerken aan beleidswijzigingen op het hele SZW-terrein. Dit betreft niet alleen korte termijn advisering; een kerntaak van de afdeling is strategisch denkwerk over alle denkbare SZW-onderwerpen. De focus van de afdeling ademt mee met de regeringsfase: in de eerste jaren na een nieuwe regeerakkoord draagt de afdeling bij aan de implementatie ervan; in de tweede helft van de regeerperiode ligt de nadruk op (aanjagen van) denkwerk voor de volgende kabinetsperiode. Je werkzaamheden zijn daarmee van betekenis voor de sociaal-economische ontwikkeling van Nederland.
Als afdelingshoofd SAS geef je leiding aan ongeveer 15 á 20 enthousiaste medewerkers. Je geeft op inspirerende wijze richting, waarbij ruimte en verantwoordelijkheid geven kernwoorden zijn. Gegeven de relatief vrije rol die de directie heeft binnen SZW, help je medewerkers hun inhoudelijke expertise en vaardigheden effectief in te zetten en daarbij eigen initiatief te tonen. En je zet hen daarbij aan tot samenwerking. Tegelijkertijd kun je scherp prioriteren om de werkdruk beheersbaar te houden, ook als dit afweging tussen politieke prioriteiten vraagt. Je bent in staat een goede balans te vinden tussen mens- en resultaatgericht sturing geven. Je bent toegankelijk voor je medewerkers en transparant in de wijze waarop je opereert, adviseert en aanstuurt. Omdat je ook twee sterke clustercoördinatoren aanstuurt, wordt verwacht dat je zowel vanuit politiek-bestuurlijk als economisch-analytisch perspectief meerwaarde levert.
De afdeling analyseert de Nederlandse arbeidsmarkt en de verschillende stelsels en overheidsregelingen die hierop aangrijpen. Je bent (mede-)verantwoordelijk voor het agenderen, voorbereiden en uitwerken van grote beleidswijzigingen en politiek gevoelige onderwerpen op het SZW-terrein. Uiteenlopend van de behandeling van zelfstandigen, de aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt of aanpassingen van het minimumloon. Je weet daarin de balans te vinden in een complex krachtenveld, bijvoorbeeld tussen de wensen vanuit de politiek, de beleidsinhoud en andere stakeholders zoals werknemers en werkgevers. In sommige gevallen ligt de eindverantwoordelijkheid of coördinerende rol bij onze directie, in andere gevallen denk je actief mee - en tegen - met beleidsdirecties binnen SZW. Je vindt het leuk het grotere geheel te zien van hoe SZW-beleid in samenhang uitpakt voor de burger. Je durft de huidige beleidslijn ter discussie te stellen om het denkwerk binnen het ministerie te stimuleren en bent creatief in het vinden van oplossingen om lastige dossiers verder te brengen. Je hebt daarbij de vaardigheden om - breder dan alleen op inhoud - te verbinden. ASEA en de afdeling SAS werken immers intensief samen met andere directies, ook van andere ministeries.
Als afdelingshoofd bij ASEA ben je één van de natuurlijke sparringpartners voor de politieke en ambtelijke top van het departement. Je vergezelt de bewindspersonen bij onderraden, bijvoorbeeld de RWIZO of de vierhoek, en vertegenwoordigt SZW in interdepartementaal overleg. Omdat het werk van de directie vaak moeilijk planbaar is, vervangen de MT-leden van de directie elkaar regelmatig.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.
Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Functie eisen

Wat vragen we van je?

Wat bieden we?

Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de caoRijk.

Arbeidsvoorwaarden

€ 5.810
€ 8.163
schaal 15
Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 8163,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 15 van de CAO Rijk.
32
36
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
1 jaar

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Publiek leiderschap
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.
Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Solliciteren
Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.
Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 490-22 naar e-mailadres: ABD-Solliciteren@minbzk.nl

Solliciteren & Contact

Contactpersoon sollicitatie
managementdevelopment@minszw.nl
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Emilie Egberts, MD-Consultant Bureau ABD
06 501 57 204
e.a.egberts@minjenv.nl
Contactpersoon vacature
Daniël Waagmeester, directeur Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden
06 412 13 250
dwaagmeester@minszw.nl

Informatie over de afdeling:
Afdeling Strategie, Arbeidsmarkt, Stelsels & regelingen

Directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden
De directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden (ASEA) is een van de zes directies die samen het directoraat-generaal Werk vormen. DG Werk is belast met het beleid op de terreinen arbeidsmarkt en sociaal-economische aangelegenheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsmigratie, arbeidsomstandigheden, pensioenen, scholing, kinderopvang en internationale zaken.
ASEA neemt als economisch georiënteerde directie binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een centrale plaats in. We opereren in het hart van de Haagse politieke besluitvorming over het sociaal-economisch beleid. We hebben korte lijnen naar de ambtelijke en politieke top en een beperkte omvang van ongeveer 35 medewerkers draagt bij aan onze informele cultuur. Onze communicatie kenmerkt zich door openheid en professionele discussies op basis van feiten en analyses. Er is volop ruimte voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling.
De directie bestaat uit twee afdelingen: Strategie, Arbeidsmarkt en Stelsels & Regelingen (SAS) en Collectieve Sector en Inkomensbeleid (CSI). Beide afdelingen bestaan elk weer uit 2 clusters. De afdeling CSI is meer gericht op het terrein van andere ministeries, zoals de zorg en het onderwijs, en de inkomensgevolgen van alle grote beleidsontwikkelingen die doorgevoerd worden. De afdeling SAS houdt zich vooral bezig met het SZW-terrein en arbeidsmarktontwikkelingen. Ook is het Chief Science Office (verantwoordelijk voor de kenniscyclus) van SZW bij ASEA ondergebracht.
De meerwaarde van ASEA is de inbreng van een economische invalshoek, een goed gevoel voor de politieke verhoudingen, de vaardigheid om hoofd- en bijzaken scherp te onderscheiden en een goed gevoel hoe specifieke onderwerpen samenhangen met het grotere geheel. Daarbij combineren we korte termijnadvisering met het inbrengen van inzichten uit de wetenschap en nemen we de tijd langer stil te staan bij de lange termijnontwikkelingen op een dossier.
Onze werkwijze is flexibel. Medewerkers hebben een eigen aandachtsgebied (dossier), maar worden op allerlei onderwerpen die het hele SZW-terrein raken, ingezet. Medewerkers krijgen daarbij veel ruimte om zich te verdiepen in de onderwerpen die ze interesseren, zich te ontwikkelen met behulp van opleidingen en een passende mix te zoeken tussen korte termijnvraagstukken en vraagstukken met een meer strategisch karakter.

Over de werkgever:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.


Deel deze vacature

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site